Preduzeće za finansijske i knjigovodstvene usluge EUROODITOR

Cene usluga i opšti uslovi

Svaka firma nosi određene specifičnosti u svom poslovanju koje zahtevaju pojedinačni pristup i analizu. S tim u skladu cenu usluge formiramo u zavisnosti od obima posla i dodatnih zahteva Vas kao klijenta.

Eurooditor d.o.o. sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga u kome precizira svoje obaveze, sa mogućnošću izmene pojedinih elemenata ugovora, uz saglasnost obe ugovorne strane.